• Начало/
   • Пазарувай онлайн с TBI Bank, играй за смартфон - правила и регламенти на кампанията
  • Пазарувай онлайн с TBI Bank, играй за смартфон - правила и регламенти на кампанията

   01.11.2018

   Период на провеждане на кампания:

   12.12.2018 г. – 31.12.2018г. включително.

   Участващи продукти в кампанията:

   Потребителски кредит за закупуване на стока „Бързи покупки”

   Участващи офиси и търговци в кампанията:

   Онлайн магазинът Gplay.BG е сред търговските обекти на партньорите, участващи в кампанията. Териториално покритие на кампанията: Република България. Пълен списък с всички участващи обекти можете да намерите в интернет страницата на Банката www.tbibank.bg
   Организатор на кампанията: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД

   ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

   Организаторът на промоционалната кампания „Пазарувай онлайн с TBI Bank, играй за смартфон” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Промоционалната кампания”) е
   „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД. Промоционалната кампания се извършва за и от името на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по
   -нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички участници.

   ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

   Периодът, в който може да се участва в кампанията е 12.12.2018 г. – 31.12.2018 г. включително („Период на промоцията”).
   Промоционалната кампания се организира и ще се проведе на територията на Република България.

   ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

   В кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са закупили продукти на изплащане онлайн чрез сключването на договор за потребителски кредит „Бързи покупки” в посочения период на промоцията, с изключение на служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, както и членове на техните семейства.

   Участието в кампанията става автоматично, по силата на сключения договор за потребителски кредит за закупуване на стоки на изплащане, в уебсайт на търговец, упоменат в Приложение 1.

   Наградите се разпределят при следните условия:

   Всеки клиент, сключил договор за потребителски кредит „Бързи покупки” онлайн, при упоменат в Приложение партньорв периода на кампанията, участва в томбола за една от следните награди:

   1. Смартфон iPhone XR 64 GB – бр.

   2. Смартфон Samsung Galaxy Note 9 - 1 бр.

   3. Huawei Mate 20 Pro – бр.

   Един и същи клиент получава едно участие в томбола, независимо от сключените договори в периода на кампанията.

   Съгласно ЗПК отказът от потребителски кредит, е право на всеки клиент. В случай на такъв отказ, клиентът автоматично се отказва и от наградата/отстъпката, която е получил от Банката във връзка с договора за потребителски кредитза който е упражнил правото си на отказ.

   С включването си в настоящата Кампания, участниците могат да бъдат фотографирани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, на сайта на Банката www.tbibank.bg и на фейсбук страницата:https://www.facebook.com/tbibank.bg/като спечелили награда от кампанията, за което ще бъдат изрично уведомени от Банката. Посоченият от лицето адрес за кореспонденция ще бъде използван от Банката за предоставяне на всички изискуеми по закон документи съпътстващи получаването на спечелените награди.

   ЧЛЕН 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ, И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ

   Наградите по чл. се раздават на томболен принцип. В периода на кампанията ще бъдат проведени общо (три) тегления (по 1/едно за всяка седмица в промоционалния период), като за всяка седмица ще бъде обявявана една от трите големи награди, както следва:

   • -  19.12.2018г. теглене на томбола за смартфон Samsung Galaxy Note 9;

   • -  27.12.2018г. теглене на томбола за смартфон Huawei Mate 20 Pro;

   • -  31.12.2018г. тeглене на томбола за смартфон iPhone XR 64 GB.

    Във всяко томболно теглене участват договорите за потребителски кредит, сключени в конкретната седмица и непечелившите от предишни тегления по време на кампанията. В томболата участват договори за потребителски кредит, сключени в периода на кампанията

   Спечелилият томболата ще бъде уведомен, чрез обаждане или смс, след провеждане на съответното теглене и оповестяване на интернет страницата на Банката www.tbibank.bg или Фейсбук страницата на Банката: https://www.facebook.com/tbibank.bg/В случай че спечелилият томболата не може да бъде открит на посочените от него контактни данни и не се яви, за да получи наградата си в срок до 30 дни, след обявяването/информирането му,то той губи правото си да получи наградата.

   При предаването на наградата печелившият трябва да подпише Приемо-предавателен протокол (ППП) (Приложение 2в два екземпляра (по един за него и за Банката) и да изиска от Банката издаването на „Служебна бележка” (Приложение 3).

   В случай че печелившият НЕ желае да получи служебна бележка, е необходимо да изпише собственоръчно следния текст в Приемо-предавателен протокол (ППП) като положи и подпис, а именно: „Отказвам да получа служебна бележка“.

   ЧЛЕН 5. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА
   В настоящата кампания ще бъдат раздадени:

   • Смартфон iPhone XR 64 GB;
   • Смартфон Samsung Galaxy Note 9;
   • Смартфон Huawei Mate 20 Pro.

   ЧЛЕН 6. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

   Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.
   Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Правила и регламенти.

   ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСТ

   Организаторът на кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната процедура в текущите Правила и регламенти.
   Организаторът се задължава при обработването на личните данни на участниците в промоцията да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. В Политиката за поверителност на “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, наличен на интернет сайта на Банката – www.tbibank.bg и в банковите салони, е посочена информацията за „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД като администратор на лични данни за целите и основанията за обработване на личните данни, за категориите лични данни, които Банката обработва, за получателите на личните данни, за правата във връзка с обработването на личните данни и начина, по който могат да се упражнят, както и сроковете за съхранение на данните. С включванто си в играта, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработани от организатора на целите на провеждане и администриране на играта и доставянето на спечелени награди, а в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.

   ЧЛЕН 8. ДАНЪЦИ

   Съгласно действащото законодателство Организаторът няма задължение да удържа Данък върху доходите на физическите лица при предоставяне на предменти награди, .Организаторът удържа Данък върху доходите на физическите лица единствено при предоставяне на парични награди.

   Съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица, задължение на всеки спечелил парична или предметна награда със стойност над 30.00 (тридесет) лева е да подаде Годишна данъчна декларация в НАП в срок до 30 април на годината следващата годината на придобиване на дохода.

   Банката всяка година декларира пред НАП поименно всички изплатени доходи на физически лица.

   ЧЛЕН 9. СПОРОВЕ

   В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

   ЧЛЕН 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

   Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.

    
   Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 могат да бъдат намерени в интернет страницата на банката www.tbibank.bg или тук
  • Научавайте първи за нови продукти и промоции! Абонирайте се за нашият бюлетин:
 • Сравнете продуктите и вижте кой отговаря на вашите изисквания
  Затвори
  Отвори